Splošni pogoji SG TRAKOVI d. o. o. 

Splošni prodajni pogoji SG TRAKOVI d.o.o. s sedežem v Dragomlju.

1. Splošno
 
Veljajo izključno naši prodajni pogoji; drugih ali od naših odstopajočih splošnih prodajnih pogojev naročnika ne priznavamo, razen če smo se izrecno strinjali z njihovo veljavnostjo. Naši prodajni pogoji veljajo tudi v primeru, ko so nam nasprotujoči ali od naših prodajnih pogojev odstopajoči pogoji znani in jih izpolnimo brez zadržkov.
 
Naši prodajni pogoji veljajo samo napram podjetjem v smislu 3. odstavka 13. člena Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ), če spada pogodba k dejavnosti podjetja in napram pravnim osebam javnega prava ter javno-pravnega posebnega premoženja v smislu 120. člena OZ.
 
Naši prodajni pogoji veljajo tudi za vse bodoče posle z naročnikom.
 
Če prevzamemo še montažo, dodatno veljajo naši Splošni montažni pogoji (www.sgtrakovi.si).
 
 
2. Ponudbe in ponudbena dokumentacija
 
Naša ponudba ni zavezujoča, vse do dokončne potrditve naročila.
 
Naročilo naročnika je zavezujoča ponudba. Upravičeni smo to ponudbo sprejeti v roku dveh tednov s posredovanjem potrditve naročila ali naročniku v tem roku dobaviti naročeno blago.
 
Tehnični podatki v naših katalogih, seznamih in načrtih (vključno z navedbami teže in dimenzij) so skrbno podani, vendar si pridržujemo pravico do pomote. Enako velja za vse podatke iz naših prodajnih dokumentov. Take navedbe ne predstavljajo garancijskih izjav; garancijska zagotovila morajo biti v vsakem primeru izrecno pisno potrjena z naše strani.
 
Tudi po potrditvi naročila si pridržujemo pravico do vseh sprememb, ki jih narekujejo tehnične izboljšave.
 
 
3. Cene in plačilni pogoji
 
Če iz potrditve naročila ni razvidno drugače, veljajo naše cene fco tovarna, vključno z nakladanjem v tovarni, vendar brez pakiranja, prevoznine, transportnih stroškov, zavarovanja, carin, montaže in vsakokrat veljavnega zakonsko predpisanega prometnega davka.
 
Za dobavljene prednapete jermene in trakove velja kot osnova za račun geometrijska obratovalna dolžina.
 
Pridržujemo si pravico do ustreznega dviga cen po poteku štirih mesecev po potrditvi naročila, če je po sklenitvi pogodbe prišlo do naraščanja stroškov, posebno na osnovi sklenjenih kolektivnih pogodb ali dviga cen materiala, kar bomo naročniku na njegovo zahtevo to tudi dokazali.
 
Če iz potrditve naročila ne izhaja drugače, je potrebno kupnino poravnati takoj in brez kakršnegakoli odbitka. Odbitek v obliki skonta mora biti predhodno pisno dogovorjen.
 
Če niso bili dogovorjeni drugačni pogoji plačila, nastopi zamuda 30 dni po izstavitvi računa. Zamudne obresti se obračunajo po zakonski zamudni obrestni meri, ki je za 8 odstotnih točk višja od temeljne obrestne mere. S tem ni izključeno uveljavljanje dodatne škode. Pred plačilom že zapadlih zneskov na osnovi računov, vključno z zamudnimi obrestmi, nismo zavezani do nobene nadaljnje dobave na osnovi katerekoli veljavne pogodbe z naročnikom.
 
Sprejem menic in čekov je možen samo na osnovi posebnega dogovora in le za namen plačila; stroške diskontiranja in unovčenja nosi naročnik. Po sprejemu menice smo jo upravičeni vrniti, če jo zavrne deželna centralna banka.
 
Naročnik ima pravico do poračuna samo v primeru, kadar so bile njegove nasprotne terjatve pravnomočno ugotovljene, nesporne ali so bile priznane z naše strani. Poleg tega je naročnik upravičen do zadržanja plačila le, kadar njegove nasprotne terjatve izvirajo iz istega pogodbenega razmerja. 
 
Če po sprejemu naročila izvemo za dejstva, ki vzbudijo utemeljen dvom v plačilno sposobnost naročnika, smo upravičeni pred dobavo zahtevati plačilo v celoti ali ustrezno jamstvo, oziroma odstopiti od pogodbe po neuspešno postavljenem roku za izpolnitev te zahteve. Poleg že nastale zamude plačila velja kot dokaz bistvenega poslabšanja premoženjskega stanja naročnika s skrbnostjo dobrega gospodarja podana informacija banke, detektivske agencije, podjetja, ki je z naročnikom v poslovnih odnosih ali podobno.
 
Če je bila pošiljka že dobavljena, zapadejo zadevni fakturirani zneski v takojšnje plačilo, ne glede na dogovorjene plačilne pogoje.
 
 
4. Dobavni rok in zamuda pri dobavi
 
Dobavni roki se razumejo kot neobvezujoče navedbe, razen kadar je to drugače dogovorjeno.
 
Dobavni roki začnejo teči z dnem potrditve naročila, vendar ne pred pravočasno in pravilno spolnitvijo obveznosti naročnika, posebno ne pred dostavo dokumentacije, ki jo mora posredovati naročnik, dovoljenj, odobritev in tudi ne pred prispetjem dogovorjenega predujma.
 
Dobavni rok je bil izpolnjen, če je predmet dobave pred njegovim potekom zapustil obrat ali odpremno skladišče ali če je bilo naročniku poslano sporočilo o pripravljenosti na odpremo. To ne velja, kadar obstaja pogodbeno dogovorjen pogoj o prevzemu ali dogovor o obveznosti montaže.
 
V primeru višje sile ali drugih nepredvidljivih, izrednih okoliščin ter okoliščin, do katerih ni prišlo po naši krivdi, če nas te ovirajo pri pravočasni spolnitvi naših obveznosti, na primer motnje pri obratovanju, stavka, izprtje, posegi organov oblasti, težave pri oskrbi z energijo, zamujena ali pomanjkljiva dobava surovin za izdelavo predmeta dobave, polizdelkov ali izdelkov itd., se dobavni rok podaljša za čas trajanja ovire in ustrezen zagonski čas. To velja tudi, kadar takšne okoliščine nastopijo pri predhodnem dobavitelju. O začetku in koncu nastopa navedenih okoliščin bomo naročnika v pomembnih primerih kar najhitreje obvestili.
 
            Če bi zaradi navedenih okoliščin postala dobava nemogoča ali v  nesorazmerju z našimi možnostmi, nismo več zavezani za dobavo. 
            Če se dobavni rok podaljša ali če nismo več zavezani za dobavo, naročnik  ni upravičen do uveljavljanja odškodninskih zahtevkov iz teh naslovov. 
            Če nismo več zavezani za dobavo, naročniku zagotavljamo vrnitev morebitnih vnaprejšnjih plačil.
 
Zakonska pravica naročnika do odstopa ostaja nedotaknjena, predpostavlja pa, da moramo odgovarjati za zamudo. Naročnik je zavezan, da na našo zahtevo v primernem roku izjavi, ali po poteku naknadnega roka zaradi zamude pri dobavi odstopa od pogodbe in/ali zahteva odškodnino namesto izpolnitve obveznosti oz. nadomestilo stroškov ali pa vztraja pri dobavi.
 
Če se odprema na željo naročnika zavleče, mu bomo – po poteku enega meseca od pripravljenosti za odpremo – zaračunali nastale stroške skladiščenja. Vendar smo kljub temu upravičeni, da po postavitvi in poteku primernega roka ter po vnaprejšnjem obvestilu, na drug način razpolagamo s predmetom dobave in da naročniku izvršimo dobavo s primerno podaljšanim rokom dobave.
 
 
5. Dobava, prehod odgovornosti in odprema
 
Delne dobave so možne v sorazmerju z možnostmi.
 
S predajo prevozniku ali špediterju, vendar najkasneje z zapustitvijo tovarne ali odpremnega skladišča, preide odgovornost na naročnika. To velja tudi, kadar je dogovorjena dobava brez plačila tovornine. Odprema se izvede na osnovi pooblastila naročnika.
 
Če odprema zamuja zaradi okoliščin, za katere je odgovoren naročnik, preide odgovornost na njega z dnem pripravljenosti blaga na odpremo. Vendar smo zavezani na željo in stroške naročnika urediti zahtevana zavarovanja.
 
Na željo naročnika bomo na njegove stroške zavarovali pošiljko za primer kraje, loma, transportne škode, požara ali škode zaradi vode, kakor tudi za siceršnja tveganja, ki jih je možno zavarovati. To ne prizadene trenutka prehoda odgovornosti iz točke 5.2.
 
 
6. Lastninski pridržek
 
Pridržujemo si lastninsko pravico nad dobavljenim blagom vse do prejema vseh plačil iz poslovnega odnosa z naročnikom. Kadar naročnik ravna v nasprotju s pogodbo, posebej v primeru zamude plačila, smo upravičeni dobavljeno blago vzeti nazaj. Prevzem blaga oziroma uveljavljanje lastninskega pridržka ne zahteva našega odstopa od pogodbe. Pri teh dejanjih ali v primeru rubež dobavljenega blaga z naše strani ne gre za odstop od pogodbe, razen kadar smo to izrecno pisno izjavili. Po prevzemu blaga smo upravičeni do njegovega unovčenja. Izkupiček unovčenja – zmanjšan za stroške unovčenja - se poračuna pri obveznostih naročnika.
 
Naročnik je zavezan, da z dobavljenim blagom skrbno ravna in ga na našo zahtevo med trajanjem lastninskega pridržka zadostno zavaruje proti škodam. Zahtevke napram zavarovalnici nam naročnik odstopa že sedaj.
 
O rubežih ali drugih posegih tretjih oseb nas mora naročnik nemudoma pisno obvestiti, tako da lahko vložimo ugovor na podlagi 64. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju: ZIZ). Če nam tretja oseba ne more povrniti sodnih in izvensodnih stroškov ugovora na podlagi 64. člena ZIZ, za te stroške jamči naročnik.
 
Naročnik lahko dobavljeno blago v okviru svoje redne dejavnosti  proda naprej; vendar nam že sedaj odstopa vse zahtevke v višini končne vrednosti fakture (skupaj z davkom na dodano vrednost – DDV), ki izvirajo iz nadaljnje prodaje in ki jih ima napram svojim kupcem ali tretjim osebam, ne oziraje se na to, ali je bila nadaljnja prodaja izvršena brez ali po dodelavi blaga. Za izterjavo teh terjatev je kupec pooblaščen tudi po odstopu; naša pristojnost, da sami izterjamo terjatev, ostane s tem neprizadeta. Vendar se zavezujemo, da takih terjatev ne bomo izterjevali, dokler naročnik izpolnjuje svoje obveznosti plačila iz pridobljenih izkupičkov in pri tem ni v zamudi ter ni vložen zahtevek za začetek postopka insolventnosti ali ne pride do prenehanja plačevanja. Kadar odpade naša obveznost do opustitve izterjave, lahko zahtevamo, da nam naročnik preda terjatve do dolžnika in podatke o dolžniku ter vse za izterjavo potrebne podatke, izroči vse potrebne dokumente in obvesti dolžnika o odstopu terjatev.
 
Zavezujemo se, da bomo nam pripadajoče instrumente zavarovanja na zahtevo naročnika toliko sprostili, kolikor njihova unovčljiva vrednost presega   110% vrednosti zavarovanih terjatev; izbira instrumenta je prepuščena nam.
 
Če pravo, v katerega pristojnosti se nahaja blago, ne dovoljuje pridržka lastnine, lahko prodajalec izvaja vse pravice, ki si jih nad blagom lahko pridrži. Kupec je zavezan sodelovati pri ukrepih prodajalca, ki jih ta izvede za zaščito svoje lastninske pravice ali druge nadomestne pravice zavarovanja blaga.
 
 
7. Stvarne in pravne napake
 
Potrjene dobave izvajamo v skladu z veljavnim stanjem tehnike, ki velja v času naročila in zadevnimi veljavnimi pravnimi določbami ter z upoštevanjem običajne skrbnosti v naši panogi.
 
Če se izkaže, da naša dobava pred potekom zastaralnega roka vsebuje kakšno stvarno ali pravno napako (v nadaljevanju: napako), čigar vzrok je obstajal že v trenutku prehoda nevarnosti, ima naročnik pravico do naknadne spolnitve s popravilom ali nadomestne dobave po naši izbiri. Za to potrebne stroške, kot na primer stroške dela, materiala, transporta in poti nosimo samo v primeru, da se ti stroški ne povečajo zaradi tega, ker je naročnik predmet dobave naknadno prestavil na neko drugo mesto, ki ni kraj sedeža naročnika, razen kadar je taka prestavitev posledica namenske uporabe. Nadomeščeni deli postanejo naša last in nam jih je potrebno vrniti.
 
Če je dodatna spolnitev neuspešna, je uporabnik upravičen po svoji izbiri – brez da to prizadene morebitne odškodninske zahtevke ali zahtevke za nadomestilo stroškov v skladu s točko 8 – zmanjšati plačilo ali odstopiti od pogodbe v primeru grobe kršitve naše obveznosti.
 
Pogoj za naše jamstvo za pomanjkljivosti je, da
 
a) niso prisotne naslednje okoliščine:
odstopanje od mer in izdelavnih toleranc v specifikacijah, podatkovnih listih itd., normalni pojavi staranja, obrabe ali iztrošenja, ki so razvidni posebno iz vsakokratnih tehničnih podatkovnih listih, neprimerna ali nepravilna uporaba, pomanjkljiva montaža ali zagon s strani naročnika ali tretjih oseb, naravna obraba, pomanjkljivo ali površno ravnanje, neprimerna oprema, zamenljivi materiali, pomanjkljiva gradbena dela, kemični, elektrokemični ali električni vplivi.
 
b) je naročnik pravilno izpolnil svoje zakonske obveznosti za preiskavo in ugovor. Zoper pomanjkljivosti je potrebno ugovarjati pisno, s podrobno navedbo njihove vrste in obsega, v roku 10 dni po prejemu predmeta dobave v namenskem kraju ali, če pri rednem prevzemnem pregledu niso bile opažene, v roku 10 dni po njihovem odkritju. 
 
Naročnik nam mora dati na razpolago potreben čas in priložnost za vsa potrebna popravila ali nadomestne dobave po naši pravični presoji. V nasprotnem primeru ne odgovarjamo za posledične škode, ki nastanejo, ker nam naročnik ni dal na razpolago potrebnega časa in priložnosti za izvedbo ukrepov za odpravo pomanjkljivosti oziroma nadomestnih dobav.
 
Pravice do odprave pomanjkljivosti zastarajo v 6 mesecih. To ne velja, če so pomanjkljivosti posledica našega naklepnega vedenja in če zakon predpisuje brezpogojno daljše roke. Za nadomestne dele oziroma naknadne izboljšave jamčimo do poteka veljavnosti prvotnega garancijskega roka predmeta dobave.
 
Regresne pravice naročnika napram nam obstajajo le, če naročnik s svojim odjemalcem ni dogovoril daljših garancijskih rokov od zakonskih. Za obseg regresne pravice velja 2. stavek točke 7.2. Če odjemalec od naročnika zahteva odpravo pomanjkljivosti novega predmeta dobave, nas mora o tem nemudoma obvestiti.
 
Svoje odjemalce mora ustrezno zavezati, če so le-ti podjetniki. Pridržujemo si pravico sami odpraviti pomanjkljivosti, ki jih je odjemalec zahteval od naročnika. V takem primeru velja izpolnitev zahtevkov odjemalca kot izpolnitev morebitnih zahtevkov naročnika.
 
V primeru reklamacij se lahko plačila naročnika zadržijo v obsegu, ki ustreza nastalim stvarnim pomanjkljivostim. Če je bila reklamacija neupravičena, smo upravičeni zahtevati od naročnika nadomestilo s tem nastalih stroškov.
 
 
8. Odškodninski zahtevki in zahtevki za nadomestilo stroškov
 
Na osnovi zakonskih določil jamčimo, če naročnik uveljavlja odškodninske zahtevke ali zahtevke za nadomestilo stroškov (v nadaljevanju:  odškodninske zahtevke), ki temeljijo na škodah zaradi naklepa ali grobe malomarnosti – vključno z naklepom ali grobo malomarnostjo naših zastopnikov in spolnitvenih pomočnikov.
 
Nadalje na podlagi zakonskih določil jamčimo, če smo krivdno prekršili bistveno pogodbeno obveznost in v primerih poškodbe življenja, telesa ali zdravja in za druga prevzeta jamstva.
 
Nadomestilo škode za kršitev bistvene pogodbene obveznosti je omejeno na predvidljivo, tipično škodo, če ne gre za naklep ali grobo malomarnost, niti za poškodbo življenja, telesa ali zdravja ali iz prevzetih jamstev. V tem smislu zastarajo odškodninski zahtevki v 3 letih.
 
Sicer je odškodninsko jamstvo izključeno – ne glede na pravno naravo uveljavljene pravice –; v tem smislu prav posebej ne jamčimo za škode, ki niso nastale na samem predmetu dobave, kot je na primer izpad proizvodnje, nezmožnosti uporabe ali izgubljen dobiček.
 
To ne prizadene obvezujočih določb Obligacijskega zakonika.
 
Zahtevki za nadomestilo stroškov naročnika so omejeni na znesek interesa, ki ga ima pri spolnitvi pogodbe.
 
Kadar je naše jamstvo izključeno ali omejeno, velja to tudi za osebno jamstvo naših nameščencev, delojemalcev, sodelavcev, zastopnikov in spolnitvenih pomočnikov.
 
 
9. Tehnična navodila za uporabo
 
Naša navodila za uporabo predstavljajo samo splošne smernice. Zaradi raznolikosti namenov uporabe posameznega proizvoda in zaradi vsakokratnih posebnih okoliščin je naročnik dolžan sam dognati pravilno uporabo.
 
Pri tehnični podpori naročnika z naše strani nosi naročnik sam tveganje za uspeh svojega dela. To ne prizadene morebitnih zahtevkov naročnika na podlagi točke 8.
 
 
10. Kraj spolnitve, sodna pristojnost in pristojno pravo
 
Kraj spolnitve za dobavo je obrat proizvajalca oziroma naše prodajno skladišče. Kraj spolnitve za plačilo je naš sedež.
 
Sodno pristojno je ustrezno sodišče na našem sedežu. Vendar smo upravičeni naročnika tožiti tudi na drugem ustreznem sodišču.
 
Pogodba podleže določbam Dunajske konvencije Združenih narodov o mednarodnih pogodbah za prodajo blaga (CISG). Če trgovsko pravo ZN ne vsebuje ustreznih določb, velja slovensko pravo ob izključitvi mednarodnega zasebnega prava.
 
Če so ali bodo postali posamezne določbe teh splošnih prodajnih pogojev ali drugi pogodbeni sporazumi v celoti ali deloma neveljavni, to ne prizadene ostalih določb.
 
 
 

Splošni montažni pogoji SG TRAKOVI d.o.o. s sedežem v Dragomlju

 

1. Splošno
 
Naši montažni pogoji veljajo za naše storitve v primeru prevzema montaže. Za dobavo proizvodov veljajo naši Splošni prodajni pogoji.
Naši montažni pogoji veljajo samo napram podjetjem v smislu 3 odstavka 13. člena Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ), napram pravnim osebam javnega prava in javno-pravnega posebnega premoženja v smislu 120. člena OZ.
Drugih ali od naših montažnih pogojev odstopajočih splošnih prodajnih pogojev naročnika ne priznavamo, razen če smo izrecno privolili v njihovo veljavnost. 
Naročila in drugi dogovori morajo biti v pisni obliki (tudi v obliki elektronske pošte). Naši sodelavci niso upravičeni, da pred, ob ali po sklenitvi pogodbe odstopajo ali dopolnjujejo vsebino in pogoje naročila z ustnimi ali pisnimi dogovori. To ne velja za dogovore naših upravnih organov in prokuristov.
 
2. Ponudba in sklenitev pogodbe
 
Vse naše ponudbe niso zavezujoče.
Pogodba je sklenjena z našo pisno potrditvijo naročila, razen če je naročilo bilo v nujnih primerih podano ustno ali ustno preko telekomunikacijskih sredstev. Obseg storitev, ki smo jih dolžni opraviti, in pogoji so nato dokončno določeni v naši potrditvi naročila.
 
3. Cena montaže in plačilni pogoji
 
Če ni izrecno dogovorjena pavšalna cena, se montaža obračuna po porabljenem času v skladu s prilogo. Potovalni in čakalni čas štejeta kot delovni čas.
Naročnik mora vodji montaže ob zaključku del potrditi porabljen čas in opravljeno delo, v primeru večdnevne montaže pa to stori vsak dan ob zaključku dela. Račun bomo izstavili na osnovi navedb naših monterjev. 
Dogovorjene cene se razumejo brez vsakokrat zakonsko predpisanega prometnega davka, ki ga je potrebno obračunavati dodatno.
Pridržujemo si pravico do ustreznega dviga cen po poteku štirih mesecev po potrditvi naročila, če je po sklenitvi pogodbe prišlo do naraščanja stroškov, posebno na osnovi sklenjenih kolektivnih pogodb ali sprememb cen materiala. 
Ceno montaže je potrebno plačati po prevzemu in ob prispetju našega računa. Plačila je potrebno izvesti na naš račun brez odbitkov. Za zamude pri plačilu veljajo ustrezna zakonska določila.
Naši monterji in zastopniki niso upravičeni do sprejemanja plačil.
Naročnik ima pravico do poračuna ali zadržanja plačila samo v primeru, kadar so njegove nasprotne terjatve pravnomočno ugotovljene, nesporne ali kadar so bile priznane z naše strani. Naročnik je upravičen do zadržanja plačila le, če njegove nasprotne terjatve temeljijo na istem pogodbenem razmerju. Mi smo upravičeni, da naših storitev zaradi lastnih pravic – tudi pogojnih ali časovno omejenih - ne izvedemo, tudi če ne temeljijo na istem pravnem poslu. 
 
4. Obseg storitev
 
Montažna storitev, ki smo jo dolžni izvesti, je omejena na montažo proizvodov, ki smo jih dobavili, če ni dogovorjeno drugače.
Ne da bi to obsegala storitev montaže, je lahko v posamični pogodbi dogovorjena tudi demontaža strojev ali njihovih delov, čiščenje ali druga pripravljalna dela, ponovna montaža strojev po opravljeni montaži in posluževanje strojev pri poskusnem zagonu.
Spremembe pri izvedbi montaže (čas, trajanje, obseg) glede na predhodno sprejete dogovore nam mora naročnik pisno sporočiti in jih z nami uskladiti.
 
5. Montažni rok in zamuda pri montaži
 
Dogovor lahko obsega neobvezujoče ali obvezujoče montažne roke.
Če je dogovorjen obvezujoč rok montaže, je ta izpolnjen, če je do njegovega zaključka možen poskusni zagon s strani naročnika.
Če montaže ni bilo možno izvesti v okviru dogovorjenega montažnega roka brez naše krivde, se le-ta ustrezno podaljša. To velja tudi v primeru zamude montaže z naše strani. Naročnik nosi vse stroške, ki izvirajo iz zamude, za katero nismo odgovorni, posebno čakalni čas in potrebne dodatne potne stroške naših monterjev.
 
6. Sodelovanje naročnika
 
Naročnik mora našim monterjem zagotoviti dostop do kraja montaže. Naročnik mora na kraju montaže pravočasno opraviti vsa pripravljalna dela in vse v nadaljevanju opisane obveznosti, ki izvirajo iz sodelovanja, da lahko naši monterji takoj po dogovorjenem prihodu k naročniku nemudoma in brez ovir pričnejo z montažo ter da delo končajo brez zastojev.
Naročnik mora zagotoviti zahtevane pomožne delavce, jih v skladu z zakonskimi zahtevami zavarovati ter prevzeti stroške zanje, kot tudi za vsa druga spremljevalna dela. Pomožno osebje mora upoštevati navodila našega vodje montaže. Za pomožno osebje ne prevzemamo nobene odgovornosti. Za pomanjkljivosti ali škodo, ki nastane s strani pomožnega osebja zaradi navodil vodje montaže, jamčimo v skladu z garancijskimi določbami iz točke 8.
Naročnik mora izvesti potrebne ukrepe za varstvo oseb in stvari na kraju montaže in našega vodjo montaže pravočasno pred začetkom montaže opozoriti na posebne varnostne predpise, v kolikor so le-ti pomembni za montažno osebje. Naročnik izvede ustrezen varnostni poduk in nas obvesti o morebitnih kršitvah varnostnih predpisov s strani montažnega osebja.
Naročnik mora dati na razpolago ustrezne naprave (dvigala, viličarje, odre itd.), električne priključke, razsvetljavo, vodo in ogrevanje.
Dogovorjen poskusni zagon izvede naročnik ob prisotnosti našega vodje montaže.
Naročnik mora pridobiti dovoljenje za delo ob nedeljah in praznikih. 
 
7. Prevzem in odgovornosti
 
Naročnik mora prevzeti montažo, kakor hitro mu je bilo sporočeno, da je le-ta končana in – v kolikor pogodbeno dogovorjeno – takoj za tem, ko je bil izveden poskusni zagon.
Naročnik ne sme odkloniti prevzema, če je bila ugotovljena samo nebistvena napaka.
Če prevzem zamuja ne po naši krivdi, velja, da je po poteku dveh tednov po zaključeni montaži prevzem opravljen.
Kadar montaže ni bilo možno opraviti ali popolnoma dokončati iz razlogov, ki ne ležijo v naši pristojnosti, mora naročnik plačati že opravljeno delo in povrniti nastale stroške.
Razen v primeru pod točko 7.3, naše jamstvo ne velja za opazne napake, v kolikor si naročnik ni pridržal pravico do uveljavljanja neke določene napake. Naše jamstvo za opazne napake prav tako ne velja, če si naročnik v primerih pod točko 7.3 ni pridržal pravice do uveljavljanja neke določene napake in se je nato strinjal z montažo kot v skladu s pogodbo.
 
8. Zahtevki za odpravo pomanjkljivosti
 
Naročnik nam mora ugotovljene pomanjkljivosti takoj sporočiti. V primeru upravičenih in pravočasno prispelih obvestilih o napakah, jih bomo nato odpravili.
Na osnovi zakonskih določil smo upravičeni odkloniti kasnejšo odpravo napak. V primeru odklonitve kasnejše spolnitve, neuspešno izvedene kasnejše spolnitve ali kadar je le-ta za naročnika nesprejemljiva, je naročnik upravičen do znižanja cene (znižanja plačila). Samo kadar montaža kljub znižanju plačila dokazljivo ni v interesu naročnika, lahko naročnik odstopi od pogodbe. V primeru morebitnih odškodninskih zahtevkov in zahtevkov za povrnitev stroškov naročniku, velja točka 9.
Naročnik je samo v nujnih primerih upravičen sam odstraniti pomanjkljivost ali pa njeno odstranitev naročiti tretji osebi ter od nas zahtevati nadomestilo za s tem nastale stroške, ko je ogroženo varnost obratovanja ali za odvrnitev nesorazmerno velike škode, in sicer po poteku ustreznega roka, ki ga je postavil za kasnejšo spolnitev.
Naročnik nima pravic v zvezi z odpravo pomanjkljivosti, če so bili brez naše privolitve opravljeni posegi ali spremembe pri montaži, razen kadar naročnik dokaže, da napaka ni nastala zaradi teh posegov ali sprememb.
 
9. Odškodninski zahtevki in zahtevki za nadomestilo stroškov
 
V primeru predpogodbene, pogodbene in izvenpogodbene kršitve obveznosti, tudi v primeru pomanjkljive dobave, nedovoljenega dejanja in jamstva proizvajalca, jamčimo samo za tiste odškodninske zahtevke in zahtevke za nadomestilo stroškov – s pridržkom nadaljnjih pogodbenih ali zakonskih jamstvenih pogojev, ki izhajajo iz naklepnih dejanj, grobe malomarnosti ter v primeru malomarne kršitve bistvene pogodbene obveznosti (pogodbene obveznosti, katere kršitev ogroža dosego namena pogodbe). Vendar je naše jamstvo – razen v primeru naklepa – omejeno na škodo, ki je ob sklenitvi pogodbe predvidljiva in za predmetno pogodbo tipična. 
Za škodo zaradi zamude jamčimo, razen v primeru naklepa ali grobe malomarnosti, samo do višine 5% dogovorjene cene montaže.
V odstavkih 1 – 3 vsebovane izključitve in omejitve jamstva ne veljajo v primeru prevzema garancije za kakovost stvari v smislu 2. odstavka 466. člena OZ in 3. odstavka 460. člena OZ, v primeru naklepnega zamolčanja pomanjkljivosti, v primeru škode, ki izvira iz kršitev, življenjsko nevarne za ljudi in njihovo zdravje ter v primeru obveznega jamstva po Zakonu o splošni varnosti proizvodov (v nadaljevanju: ZSVP-1).
.
10. Pravna pristojnost
 
Za vse pravne odnose med nami in naročnikom velja pravo Republike Slovenije.
 
11. Sodna pristojnost
 
Za vse spore iz predmetne pogodbe je pristojno ustrezno sodišče na našem sedežu ali sedežu naročnika po naši izbiri, za tožbe naročnika pa izključno ustrezno sodišče na našem sedežu. Zakonska določila o izključnih pristojnostih s tem niso prizadeta.

globalno podjetje sg trakovi

SMO GLOBALNO PODJETJE

Industrijska, trgovska in storitvena podjetja po vsem svetu se zanašajo na naše storitve in uživajo v prednostih zahvaljujoč naši veliki mednarodni servisni in prodajni mreži z več kot 300 servisi.

Stik z nami

SG Trakovi d.o.o.
Dragomelj 84
SI-1230 Domžale
+386 (0)1 563 43 20

orders@sgtrakovi.si

Obrazec za stik